คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการปลูกพืช สรีรวิทยาพืช การขยายพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูก ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองในการเรียนรู้
  2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปลูกพืช สรีรวิทยาพืช การขยายพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูก ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว
  3. ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปลูกพืช โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอื่นๆ
  4. ผู้เรียนมีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  5. ผู้เรียนสามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
141 Students
14 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การปลูกพืชเบื้องต้น”