สร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ยุคใหม่

Creative Video Production
7,697 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับ ความหมาย ประโยชน์ และรูปแบบของรายการวีดิทัศน์ ทีมงานและกระบวนการผลิตรายการวีดิทัศน์ มุมภาพและการเคลื่อนกล้อง แสงและเสียงในรายการวีดิทัศน์ การเขียนบทวีดิทัศน์ การตัดต่อรายการวีดิทัศน์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนตระหนักในจรรยาบรรณของการผลิตรายการวีดิทัศน์
  2. ผู้เรียนเข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องและกระบวนการผลิตรายการวีดิทัศน์
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วางแผน และเขียนบทวีดิทัศน์ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  4. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและกลุ่ม
  5. ผู้เรียนเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการเขียนบทวีดิทัศน์

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ยุคใหม่”