การผลิตสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น

Mathematics online media production for the visually impaired
0 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้นำเสนอคุณลักษณะของสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการมองเห็นและแนะนำวิธีการสร้างรวมถึงปรับปรุงสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์ที่มีอยู่ให้สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนพิเศษกลุ่มดังกล่าว ประกอบไปด้วยการใส่ข้อความแสดงแทน การสร้างภาพเวกเตอร์กราฟิกส์ การใส่สมการโดยใช้ชุดคำสั่ง LaTeX การสร้างเอกสารและหน้าเว็บที่เข้าถึงได้ การบรรยายในวิดีโอ และการเขียนข้อสอบเพื่อให้ผู้บกพร่อง ฯ สามารถเรียนได้

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายลักษณะของสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการมองเห็นได้
    2. ใช้เครื่องมือสำหรับสร้างสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการมองเห็นได้
    3. สร้างหรือปรับปรุงสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์ให้สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการมองเห็นได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การผลิตสื่อออนไลน์คณิตศาสตร์สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น”