การผลิตเชื้อเพลิงแข็งและถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

The production of solid fuel and activated carbon from agricultural waste
3,706 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ประเทศไทยมีการเพาะปลูกเป็นอาชีพหลัก ทำให้มีวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรมาก การนำวัสดุเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื้อหาวิชาจะแบ่งอธิบายถึง เรื่องวัสดุเหลือทิ้งที่นำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่า ได้แก่ ถ่านอัดแท่ง และถ่านกัมมันต์ การทำถ่าน การผลิตถ่านอัดแท่ง กระบวนการและวิธีการผลิตถ่านกัมมันต์ ซึ่งเป็นการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงสุด

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการผลิตถ่านอัดแท่ง ชีวะมวลอัดแท่งที่มีคุณภาพและเข้าใจในกระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์
    2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการผลิตถ่านอัดแท่ง ชีวะมวลอัดแท่งที่มีคุณภาพและเข้าใจในกระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การผลิตเชื้อเพลิงแข็งและถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร”