การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Nursing care for patients with myocardial infarction)

Nursing care for patients
7,145 Enrolled
30 hour

คำอธิบายรายวิชา

มโนทัศน์กล้ามเนื้อหัวใจตาย การวินิจฉัย การพยาบาลผู้ป่วย ที่ได้รับการรักษาด้วยยา การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการขยายหลอดเลือดหัวใจ การพยาบาลก่อนจำหน่ายผู้ป่วย การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ การพยาบาลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการบูรณาการภูมิปัญญาตะวันออกในการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายมโนทัศน์การวินิจฉัยและหลักการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างองค์รวมได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยา
  3. การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการขยายหลอดเลือดหัวใจ การพยาบาลก่อนจำหน่ายผู้ป่วย และการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้

  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญ และหลักการการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจได้
  5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างและวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายได้
  6. ผู้เรียนสามารถเลือกและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาตะวันออกในการพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Nursing care for patients with myocardial infarction)”