การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery
8,894 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรสำหรับมารดาและทารก การตั้งครรภ์และพัฒนาการของทารกในครรภ์ กลไกและกระบวนการคลอด ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพของมารดาในระยะตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพ การสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครัว การพยาบาลมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การใช้กระบวนการพยาบาลโดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว การเลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคล ครอบครัวในการดูแลตนเอง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของปฏิสนธิและพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้
  2. ผู้เรียนอธิบายวิธีการกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ได้
  3. ผู้เรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนกับสรีรวิทยาของหญิงตั้งครรภ์ได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการวินิจฉัยการตั้งครรภ์ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันพระบรมราชชนก


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
8 Students
1 Course

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์”