การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์

Developing Learning Innovation for the Creativity Era
7,073 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ องค์ประกอบของนวัตกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การทดลองใช้ การประเมิน และการรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การนำไปใช้และผลกระทบของนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุองค์ประกอบของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ได้
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมการเรียนรู้ได้
  6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์”