การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ บุคลากรภาครัฐ

Personality Development for Work Efficacy Building of Government Officer
6,589 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เป็นรายวิชาที่อธิบายถึงหลักการและเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับ แนวคิดทางจิตวิทยากับการรับรู้ของมนุษย์ แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการพัฒนารูปลักษณ์ เทคนิคการพัฒนาการแต่งกาย เทคนิคการพัฒนาการแสดงท่าทาง และมารยาททางสังคม

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ บุคลากรภาครัฐ”