การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

Development Environment for New Learning Society
1,260 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการของออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ประเภท องค์ประกอบ วิธีการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความสำเร็จของผู้เรียนที่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับวัยและระดับการศึกษา และฝึกปฏิบัติพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายความหมายสำคัญต่าง ๆ ที่ใช้ในรายวิชาการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่
  2. บอกคุณลักษณะและองค์ประกอบสำคัญ ของการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ประเภท ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
  3. ยกตัวอย่างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ โดย จำแนกองค์ประกอบ จุดเด่น จุดด้อย ความแตกต่างได้อย่างถูกต้องได้อย่างเหมาะสม
  4. สามารถประเมินผลสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา และบอกแนวทางการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
  5. สามารถออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ให้เหมาะสมกับวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่”