การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1-2

Korean Listening - Speaking 1-2
23,055 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

การฝึกการสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันตามบริบทหรือสถานการณ์ต่าง ๆ เน้นฝึกทักษะการฟัง-พูดเพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และหลักการออกเสียง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
    2. ผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้อง
    3. ผู้เรียนสามารถจับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
165 Students
11 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1-2”