คำอธิบายรายวิชา

การเรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประเภทของสารสนเทศ การกำหนดความต้องการสารสนเทศ การกำหนดแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึง การใช้เครื่องมือช่วยค้น การกำหนดยุทธ์การค้น การค้นฐานข้อมูล การใช้สารสนเทศ การรวบรวมและวิเคราะห์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ และประเภทของสารสนเทศได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความจำเป็นของการมีทักษะการรู้สารสนเทศได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุความต้องการและการแสวงหาสารสนเทศได้
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการค้นสารสนเทศ การเข้าถึง และการใช้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีได้
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกประเมินสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
  6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอและการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การรู้สารสนเทศ”