การรู้สารสนเทศ

Information Literacy
24,310 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

การรู้สารสนเทศ เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศ ความหมายและความสำคัญของการรู้สารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การใช้สารสนเทศในการผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของทักษะการรู้สารสนเทศ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดความต้องการสารสนเทศ
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ และสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสารสนเทศ
  5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และการอ้างอิงสารสนเทศอย่างถูกต้องและมีจริยธรรม

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การรู้สารสนเทศ”