การวางแผนและออกแบบการขนส่ง (Transportation System Planning and Design)

Transportation Planning and Design
2,575 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

การวางแผนและออกแบบการขนส่งนี้ จะแนะนำให้ผู้เรียนทราบถึงรูปแบบของการขนส่ง ข้อดี/ข้อเสียของการขนส่งในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและการออกแบบโครงข่ายการขนส่ง/การกระจายสินค้า การกำหนดเส้นทางในการขนส่ง การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวางแผนและจัดเส้นทางการขนส่ง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของการขนส่งในรูปแบบต่างๆ และสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อดี / ข้อเสีย ของการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสามารถอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดเส้นทางการขนส่งได้
  2. สามารถดำเนินการเลือกรูปแบบของการขนส่งที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งสินค้าของกรณีศึกษาที่กำหนดให้ได้ และสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรูปแบบที่เหมาะสม โดยสร้างกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์รูปแบบต่างๆ ได้ เช่น แบบฝึกหัด และการวัดผลแบบอัตโนมัติ, การอภิปราย
  3. สามารวางแผนและการออกแบบโครงข่ายการขนส่ง อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของโครงข่ายการขนส่งแต่ละประเภทได้ และสามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบโครงข่ายการขนส่งแต่ละประเภทได้
  4. สามารถเข้าใจและอธิบายถึงเทคนิคทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นที่เหมาะสมสำหรับการจัดการกระจายสินค้า ในโครงข่ายการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ และสามารถดำเนินการเลือกใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นที่เหมาะสมเพื่อการจัดการการกระจายสินค้าเพื่อก่อให้เกิดต้นทุนต่ำที่สุดได้
  5. สามารถเข้าใจและอธิบายถึงวิธีการใช้เครื่องมือ Microsoft EXCEL ในการจัดการกระจายสินค้าได้อย่างเชี่ยวชาญ
  6. สามารถอธิบายถึงความสำคัญของการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการจัดเส้นทางการขนส่งได้ และเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัด ผลลัพท์ และการประยุกต์ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการเส้นทางการขนส่งได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การวางแผนและออกแบบการขนส่ง (Transportation System Planning and Design)”