การวิจัยทางการศึกษา

Educational Research
5,751 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและการ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายแนวคิด ขั้นตอนของการวิจัยทางการศึกษาได้
  2. สามารถอธิบายและกำหนดปัญหาวิจัยได้
  3. สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
  4. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การวิจัยทางการศึกษา”