การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดการทางธุรกิจ

Data Analysis for Business Management
5,295 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย การจัดการโครงสร้าง การทำข้อมูลให้สมบูรณ์ เป็นต้น การแยกกันคำนวณ สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล การบรรยายข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย สถิติกราฟิก กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การแปลผลทางสถิติและนำเสนอสารสนเทศ กระบวนการในการออกแบบและประมวลผลด้วยเครื่องมือเพิ่มความฉลาดทางธุรกิจ เครื่องมือ วิเคราะห์สังคมเครือข่ายเพื่อการค้าและการตลาดดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมเชิงสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล เช่น โปรแกรม R และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลและการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานในองค์กร

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการจัดการทางธุรกิจ”