การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร

Creating Employee Engagement in
2,077 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ความเข้าใจ ความหมายเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร รวมถึงความสำคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดความพึงพอใจในการทำงาน และความผูกพันของพนักงาน แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนและการสร้างความผูกพัน และการประเมินผลความผูกพันองค์กรด้วยเครื่องในการวัดและประเมินความผูกพันองค์กร และกลยุทธ์การสร้างความผูกพันในองค์กรและดำเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการสร้างความผูกพันในองค์กร
    2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบแนวทางและหลักการในการวิเคราะห์และประเมินความผูกพัน และเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยและเครื่องมือในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความผูกพันในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร”