การสร้างวินัยในตนเอง…สำหรับเด็กปฐมวัย

Promoting Early Childhood Children’ Self-Discipline
7,904 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

วิชา “การสร้างวินัยในตนเอง . . . สำหรับเด็กปฐมวัย (Promoting Early Childhood Children’ Self-Discipline)” นี้ จะทำให้ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้าใจถึงความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง รวมไปถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็ก แนวทางการส่งเสริมวินัยในตนเองให้แก่เด็กตั้งแต่เล็ก หลักการและเทคนิควิธีสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็ก ไปจนถึงบทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูต่อการสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็ก

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายความสำคัญของการมีวินัยในตนเองได้
  2. อธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดวินัยในตนเองได้
  3. อธิบายหลักการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็กได้
  4. อธิบายการนำเทคนิควิธีมาใช้ในการสร้างวินัยในตนเองให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสม
  5. อธิบายบทบาทของผู้ปกครองและครูในการสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็กได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสร้างวินัยในตนเอง…สำหรับเด็กปฐมวัย”