การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : การสื่อสารโฆษณา

Ethical and Creative Online Advertising: Advertising as Communication Tool
1,688 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้จะมุ่งเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ การผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่สร้างสรรค์ ตามกระบวนการสื่อสารการตลาด การสร้างตราสินค้า การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดกลยุทธ์ และช่องทางการสื่อสาร ภายใต้มุมมองของการสร้างสรรค์ผ่านอย่างปลอดภัย ด้วยกฎหมาย และจริยธรรม ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ (know) เกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ (Understand) กระบวนการหลักการในการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผลิต (create) สื่อโฆษณาออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
    4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ (apply) ในการพัฒนาการสื่อสารโฆษณาของตนเองที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : ไม่ปรากฎ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : การสื่อสารโฆษณา”