คำอธิบายรายวิชา

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรกับความจำเป็นที่ต้องมีการสอนงาน หลักการและความสำคัญของการสอนงาน การวางแผนการสอนงานตามหลัก SMART Goal ปัจจัยและกระบวนการของการสอนงานตามหลัก GROW Model การให้ข้อมูลป้อนกลับโดยใช้หลักการ STAR Model และแนวทางการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถจำแนกลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร
  2. ผู้เรียนสามารถเขียนแผนการสอนงานตามหลัก SMART Goal
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสอนงานตามหลัก GROW Model
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการให้ข้อมูลป้อนกลับตามหลัก STAR Model
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสอนงาน”