การสาธารณสุขพื้นฐาน

Introduction to Public Health
9,307 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่แนะนำให้ผู้เรียนได้รู้ถึงสุขภาพและการสาธารณสุข ประวัติความเป็นมา ของการสาธารณสุข การบริการด้านสุขภาพ และปัจจัยกำหนดสุขภาพ รวมถึงหลักและวิธีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันและควบคุมโรค การบำบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ ตลอดจนแนวคิดและความสำคัญของชุมชนสุขภาวะและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงแนวคิด ความหมาย ความสำคัญ และความเป็นมาเกี่ยวกับสุขภาพและการสาธารณสุขได้
  2. ผู้เรียนสามารถระบุ และอธิบายปัจจัยกำหนดสุขภาพและการบริการด้านสุขภาพ รวมถึงสามารถอธิบายแนวคิดและความสำคัญของชุมชนสุขภาวะ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและวิธีการส่งเสริมสุขภาพ แก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและวิธีการป้องกันและควบคุมโรค แก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ วิธีการบำบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพแก่บุคคลได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสาธารณสุขพื้นฐาน”