การสื่อสารและการประสานงาน

Communication and Collaboration
9,434 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสารตลอดจนการประสานความร่วมมือ บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือใน การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้ส่งสารและ ผู้รับสาร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวความคิด บทบาท และความสำคัญของการสื่อสารและการประสานงาน
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการการสื่อสารและการประสานงาน
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการสื่อสารและการประสานงาน
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้การสื่อสารและการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
128 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสื่อสารและการประสานงาน”