การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

Communication in Digital Societ
3,590 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในสังคมดิจิทัล
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติในการจัดทำรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนำเสนองานและผลิตสื่อผสมได้
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในจริยธรรมของการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์และเป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยพะเยา

0 Reviews
89 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การสื่อสารในสังคมดิจิทัล”