การออกแบบกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน

Instructional Graphic Design
3,403 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิกทั้งไทยและต่างประเทศ อินโฟกราฟิก การ สร้างสารสนเทศทางกราฟิก การใช้กราฟิกในงานสื่อสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ วีดิทัศน์ และมัลติมีเดีย การใช้งาน กราฟิกที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้เรียนในระดับต่าง ๆ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ การวิเคราะห์ งานออกแบบกราฟิก การฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การน าเสนอและเผยแพร่ งานกราฟิก<>

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการสร้างสนเทศทางกราฟิกได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างการสร้างงานกราฟิกเพื่อการเรียนการสอนแต่ละประเภทได้
  4. ผู้เรียนสามารถประเมินผลและประเมินคุณค่า ของงานกราฟิกแต่ละประเภทได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2563

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน”