การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์

Computer Based Graphics Design
21,696 Enrolled
16 hour

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยงานกราฟิก นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก ขอบข่ายและกระบวนการออกแบบกราฟิกในสื่อสิ่งพิมพ์ ขอบข่ายและกระบวนการออกแบบกราฟิกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอบข่ายและกระบวนการออกแบบกราฟิกบนสื่อสิ่งพิมพ์ ขอบข่ายและกระบวนการออกแบบกราฟิกในสื่อและเทคโนโลยีอุบัติใหม่ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและองค์ประกอบของการออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก และการสื่อสารด้วยงานกราฟิกได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกได้
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับขอบข่ายและกระบวนการออกแบบกราฟิกในสื่อต่าง ๆ ได้
  5. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์งานกราฟิกได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์”