การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอัตมโนทัศน์ทางสังคมของวัยรุ่น Gen Z

Learning Activity Design for Social Self-Concept Development of Generation Z Teenagers
0 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เรียน Generation Z และการรับรู้ตนเองทางสังคม (อัตมโนทัศน์ทางสังคม) กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนวัยรุ่น Generation Z และ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินอัตมโนทัศน์ของผู้เรียน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นของผู้เรียนวัยรุ่น Generation Z
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นของอัตมโนทัศน์ทางสังคม
  3. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียน Generation Z ได้อย่างเหมาะสม
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สื่อการสอนเพื่อส่งเสริมอัตมโนทัศน์ทางสังคมได้อย่างถูกต้อง
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการในการพัฒนาเครื่องมือวัดอัตมโนทัศน์ทางสังคมของผู้เรียนได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2567

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอัตมโนทัศน์ทางสังคมของวัยรุ่น Gen Z”