การออกแบบระบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา

Instruction System Design in Educational Technology
859 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

ทฤษฎี องค์ประกอบ และโครงสร้างของการออกแบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา การประยุกต์ทฤษฎีการออกแบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษาในสภาพต่าง ๆ ของการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง การทดลองใช้ และการประเมิน ประสิทธิภาพโปรแกรมการสอน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. วิเคราะห์ทฤษฎี องค์ประกอบ และโครงสร้างของการออกแบบระบบการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษาได้
  2. สร้างแบบจำลองการเรียนการสอนหรือแบบจำลองสื่อการเรียนการสอน
  3. สามารถประยุกต์ สร้างระบบการเรียนการเรียนการสอนได้
  4. ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบการเรียนการสอนด้วยตัวเอง

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบระบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา”