การออกแบบรายวิชา Thai MOOC

Instructional Design for Thai MOOC
2,442 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สอนและผู้ผลิตรายวิชาออนไลน์ตามแนวทางของ Thai MOOC มุ่งเน้นให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจถึงองค์ประกอบของรายวิชาบน Thai MOOC และหลักในการออกแบบการเรียนการสอนที่ช่วยให้สามารถออกแบบบทเรียนออนไลน์แบบเปิดตามมาตรฐานของ Thai MOOC และสามารถเลือกใช้เครื่องมือและกิจกรรมบนระบบได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชาได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบรายวิชา Thai MOOC ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนรายวิชา Thai MOOC ได้
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบของการเรียนการสอนรายวิชา Thai MOOC ได้
  4. ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนการสอนรายวิชา Thai MOOC
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการเลือก ใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

admin

0 Reviews
5 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบรายวิชา Thai MOOC”