คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาเกี่ยวกับฟลิปฟลอบเบื้องต้น วงจรลำดับแบบอะซิงโครนัส การออกแบบวงจรนับไบนารี การวิเคราะห์วงจรลำดับ การหาที่มาของสเตทกราฟและตาราง การลดรูปของตารางสเตทและการกำหนดค่าสเตท

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะอุปกรณ์ต่างๆของวงจรลำดับได้ถูกต้องเหมาะสม
  2. ผู้เรียนสามารถทำตามขั้นตอนของการออกแบบวงจรลำดับได้
  3. ผู้เรียนสามารถออกแบบ state graph ของวงจรลำดับตามที่กำหนดได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้
  4. ผู้เรียนสามารถออกแบบวงจรลำดับตามที่กำหนดได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบวงจรลำดับ”