คำอธิบายรายวิชา

การออกแบบสารเป็นศาสตร์และศิลป์ที่นักออกแบบจำเป็นต้องเข้าใจหลักการที่ใช้ในการออกแบบทั้งแนวคิด หลักการ ทฤษฎี โดยผู้ออกแบบจำเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่องการรับรู้ของรับสาร ซึ้งประกอบด้วยการรับรู้ภาพ การรับรู้แผนผัง แผนภูมิ กราฟ การรับรู้ข้อความ และ ภาพข้อความร่วมกันซึ่งสามารถนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ในการออกแบบบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ หรือ เว็บการเรียนการสอนได้

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการออกแบบสาร การรับรู้ การออกแบบบทเรียน และการออกแบบสาร
    2. ผู้เรียนสามารถจัดการและออกแบบกิจกรรม การออกแบบสาร การรับรู้ การออกแบบบทเรียน และการออกแบบสาร
    3. ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องการออกแบบสาร การรับรู้ การออกแบบบทเรียน และการออกแบบสารประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบสาร”