การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษา

Design Interactive Media for Education
1,416 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) โดยนำเสียง วีดิทัศน์ กราฟฟิก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอน ประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและศักยภาพของผู้เรียน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media)ได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเรื่องการออกแบบโดยนำเสียง วีดิทัศน์ กราฟฟิก ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอนได้
    3. ผู้เรียนสามารถออกแบบ พัฒนา สื่อเสียงเพื่อการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษา”