การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่

Design and Development of Learning Environment for Learning a New Era
1,576 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

มโนมติการเรียนรู้ในศตวรรศที่ 21 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานได้แก่ คอนสตรัคติวิสต์ พุทธิปัญญานิยม หลักการออกแบบและองค์ประกอบของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน โมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับยุคใหม่ ได้แก่ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้และการประเมินสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรศที่ 21 และหลักการทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐาน
  2. สามารถอธิบายหลักการออกแบบและองค์ประกอบของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
  3. สามารถออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับยุคใหม่ได้
  4. สามารถอธิบายการใช้และการประเมินสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่”