การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Drawing)

Civil Engineering Drawing and Reading
12,812 Enrolled
16 hour

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาหลักการเบื้องต้นในออกแบบอาคารพักอาศัย ข้อกำหนดต่างๆ และการขออนุญาต ทำการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร การเขียนแบบก่อสร้าง ทางสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบต่างๆ ของอาคารพักอาศัย การเขียนตัวอักษรและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ เขียนแบบก่อสร้าง การเขียนแบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม และทางวิศวกรรม ของอาคารพักอาศัย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายส่วนประกอบของแบบก่อสร้างสำหรับขอปลูกสร้างอาคารพักอาศัยได้
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สัญลักษณ์ที่ใช้แทนองค์ประกอบของอาคารที่ก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง
  3. ผู้เรียนสามารถประเมินลักษณะของงานแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัยที่มีคุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ ได้
  4. ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์งานแบบอาคารพักอาศัยที่ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Drawing)”