การเขียนโครงร่างการวิจัยทางคลินิก

Writing Clinical Trial Research Proposal
1,001 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะของงานวิจัย ส่วนประกอบ และเนื้อหาของโครงร่าง ข้อพิจารณาประโยชน์ และความเสี่ยงของการวิจัยทางคลินิก

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนระบุประเภทงานวิจัยทางคลินิกได้
  2. ผู้เรียนสามารถระบุเนื้อหาที่จำเป็นที่ต้องเขียนลงไปในโครงร่างการวิจัยทางคลินิกได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการเขียนโครงการวิจัยทางคลินิกให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการขอความยินยอม และข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องระบุในเอกสารการขอความยินยอมได้
  5. ผู้เรียนสามารถระบุแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นในการทำการวิจัยทางคลินิก และหลักการการออกแบบฟอร์มต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเขียนโครงร่างการวิจัยทางคลินิก”