การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยภาษาซี 1

Fundamentals of the C Programming Language I
12,199 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม พัฒนาโดยใช้ผังงานและภาษาซี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการดอส ไวยากรณ์ของภาษาซี โครงสร้างของข้อมูลและตัวแปร การดำเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์เชิงตัวเลข กระบวนการการทำงานแบบตัดสินใจและการทำงานแบบวนรอบ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบาย ประยุกต์ใช้และวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และหลักเกณฑ์ในการเขียนผังงานได้
  2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้และวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของภาษาซีได้
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการดอสด้วยภาษาซี ได้
  4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้และวิเคราะห์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกได้
  5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยภาษาซี 1”