การเขียนโปรแกรม R สำหรับวิทยาการข้อมูล

R Programming for Data Science
6,164 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

การเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น การสำรวจข้อมูล และการมองภาพข้อมูล การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากข้อมูลขนาดใหญ่ การจำแนกกลุ่มข้อมูล การพยากรณ์ การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้โปรแกรม R เบื้องต้น
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้โปรแกรม R ในการจัดการข้อมูล สำรวจข้อมูล การมองภาพข้อมูล
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากข้อมูลขนาดใหญ่ การจำแนกกลุ่มข้อมูล การพยากรณ์ การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม และสรุปผลได้อย่างถูกต้อง

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเขียนโปรแกรม R สำหรับวิทยาการข้อมูล”