การเข้าใจดิจิทัล

Digital Literacy
9,860 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้จะอธิบายถึงความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารในยุคดิจิทัล การทำธุรกรรมออนไลน์ สังคมออนไลน์การเรียนรู้และการสืบค้นจากสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อ นำเสนอในรูปแบบดิจิทัล ผลกระทบความปลอดภัย คุณธรรมจริยธรรม และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในสังคม การทำธุรกรรมแบบออนไลน์เท่าทันยุค 4.0
  2. สามารถใช้สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล และสามารถนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
  3. สามารถอธิบายหลักคุณธรรมจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
  4. สามารถอธิบายหลักการใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีวิจารณญาณ รู้จักคิดวิเคราะห์และรู้เท่าทันสื่อในยุค 4.0

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเข้าใจดิจิทัล”