คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ความหมายและประเภทข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น การทำความสะอาดข้อมูล การจัดการข้อมูล การแปลงข้อมูล การลดขนาดข้อมูล โดยใช้โปรแกรม MS Excel เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเตรียมข้อมูลให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง และพร้อมสำหรับการวิเคราะห์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม
  2. ผู้เรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้
  3. ผู้เรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเบื้องต้นเพื่อดำเนินการจัดการข้อมูลให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้
  4. ผู้เรียนสามารถจัดการข้อมูล โดยการทำความสะอาดข้อมูล การแปลงข้อมูล การลดมิติของข้อมูล เพื่อให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2566

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเตรียมข้อมูล”