คำอธิบายรายวิชา

การเป็นข้าราชการมีรายละเอียดต่างๆ ที่ผู้มารับราชการใหม่ต้องทำความเข้าใจ และเรียนรู้ถึงหน้าที่ บทบาท สถานภาพ สิทธิประโยชน์ การปฏิบัติตน เพื่อเป็นข้าราชการที่สมบูรณ์ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเกษียณอายุราชการ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายสถานภาพของข้าราชการ สามารถวางตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทของข้าราชการกับประชาชน
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายสิทธิ และประโยชน์ที่ข้าราชการพึงได้รับ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการปฏิบัติตนในพิธี และพระราชพิธีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงคุณค่าในการเป็นข้าราชการ และความภาคภูมิใจเมื่อเกษียณอายุราชการ

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเป็นข้าราชการ”