การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Caregivers techniques
9,605 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เทคนิคการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นการเตรียมผู้ที่ต้องการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีทั้งความรู้และทักษะ อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเตรียมตัวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมถึงการดูแลด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และแนะนำครอบครัว คนรอบข้าง ให้ดูแลผู้สูงอายุ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนมีความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ด้านร่างกาย จิตใจ ด้านสิ่งแวดล้อม
    2. ผู้เรียนมีความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุได้ทั้ง 3 ด้าน อย่างถูกต้อง
    3. ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดวิธีการดูแลผู้สูงอายุให้กับสมาชิกในครอบครัวผ่านการอธิบายและการสาธิต

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยมหิดล

0 Reviews
84 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ”