คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่พลเมือง การดำรงตนในพหุสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การสร้างความตระหนักถึงปัญหารอบตัวทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผลประโยชน์สาธารณะและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการแสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมาย การสร้างทัศนคติเชิงบวก การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและความเคารพนับถือผู้อื่น โดยเฉพาะเข้าใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นและพัฒนาจริยธรรมและการเป็นพลเมืองในวิชาชีพ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายได้ถึงคุณค่าและการปฏิบัติตนที่สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตในสังคม
  2. อธิบายถึงปัญหารอบตัวที่ปรากฎทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น
  3. ยอมรับและปรับตัวกับความหลากหลายทางการเมืองและวัฒนธรรม และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในคุณค่าความเป็นมนุษย์
  4. อธิบายและแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองเพื่อการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
699 Students
44 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเป็นพลเมือง”