การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์

Work Performance Enhancement with AI
8,852 Enrolled
4 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มุ้งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ แนวคิดพื้นฐาน ประเภท และกลไกของปัญญาประดิษฐ์ เข้าใจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเข้าใจรูปแบบเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน รวมถึงการสอดแทรกเนื้อหาการนำปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะมาใช้ในการสร้างเมืองอัจฉริยะ และได้เรียนรู้ถึงประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์และการปฏิวัติการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญและประเภทของปัญญาประดิษฐ์ได้
    2. ผู้เรียนบอกประโยชน์ของแอปพลิเคชันต่าง ๆ ทางปัญญาประดิษฐ์ได้
    3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเสนอแนวคิดการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในศาสตร์สาขาของตนเองได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์”