การเรียนร่วมศตวรรษที่ 21 (Start Up Inclusive Education in 21st century)

Start up Inclusive Education in 21st Century
1,670 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในศตวรรษที่ 21 สิทธิตามกฎหมาย สำหรับผู้มีความต้องการพิเศษในการศึกษา และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม การเตรียมนักเรียน ครู โรงเรียน และผู้ปกครองสำหรับการศึกษาแบบเรียนร่วม รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมที่เหมาะสมกับสังคมไทย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนร่วมที่มีต่อการพัฒนาสังคมไทย
  2. สามารถระบุอธิบายความหมาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สังเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในศตวรรษที่ 21
  3. มีระบบคิด อย่างมีวิจารณญาณ สามารถศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเสนอแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
  4. มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมที่มีความทันสมัย สามารถปรับรูปแบบต่างๆ ของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมได้เหมาะสมกับความเป็นประเทศไทย 4.0

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2562

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเรียนร่วมศตวรรษที่ 21 (Start Up Inclusive Education in 21st century)”