การใช้ภาษาไทย

Using of Thai Language
2,797 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่าน การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ การอ่านจับใจความสำคัญ การอ่านสรุปความ การอ่านเพื่อแสดงทรรศนะ และการอ่านตีความ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้นิสิตสามารถอธิบายหลักและวิธีการอ่านงานเขียนในลักษณะต่าง ๆได้
    2. เพื่อให้นิสิตสามารถอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองอ่านจับใจความสำคัญ อ่านสรุปความ อ่านเพื่อแสดงทรรศนะ และการอ่านตีความงานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยพะเยา

0 Reviews
89 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การใช้ภาษาไทย”