การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

Creative Use of social media
15,892 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ภัยร้ายและข้อดีของสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างสื่อสังคมออนไลน์ การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมาย มารยาทและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ และแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของสื่อสังคมออนไลน์
    2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์”