การใช้สื่อออนไลน์ในฐานะพลเมืองดิจิทัล

Online media use as a digital citizen (for the Deaf)
1,237 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในการทำความรู้จักสื่อออนไลน์ การใช้สื่อออนไลน์ ความปลอดภัยในการใช้สื่อออนไลน์ การใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ และการเป็นพลเมืองดิจิทัล เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปและคนหูหนวกกลุ่มวัยรุ่น เพื่อการสามารถใช้ชีวิตให้ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ได้

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถอธิบายถึงแนวคิดหลักการของการใช้สื่อออนไลน์ในฐานะพลเมืองดิจิทัลได้
    2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบ วิธีในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2565

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การใช้สื่อออนไลน์ในฐานะพลเมืองดิจิทัล”