การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการติดต่อสื่อสารและการสร้างสรรค์งานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Using digital technology for communication and creative work for elderly caregivers
1,228 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

สถิติและแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ภัยออนไลน์และตัวอย่างของภัยออนไลน์ การเรียนรู้จาก 2 โลก (โลกจริง กับ โลกเสมือน) สื่อสังคมออนไลน์และประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ความฉลาดทางดิจิทัลและทักษะที่จำเป็นของพลเมืองในยุคดิจิทัล การบริหารจัดการเวลาบนโลกดิจิทัล ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัล มารยาททางอินเทอร์เน็ตที่ควรรู้ และการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ หลักการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก ขั้นตอนการสร้างและองค์ประกอบของอินโฟกราฟิก และการใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเพื่อการติดต่อสื่อสารและการประชุม การใช้แอปพลิเคชันเพื่อการติดต่อสื่อสารสร้างชุมชนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Line Facebook Youtube ฯลฯ การสร้างสรรค์งานอย่างถูกต้องภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons และการค้นคว้าหาสื่อภาพ เสียงและวิดีโอและความรู้ต่างๆ จากสื่อออนไลน์ได้ และการใช้แอปพลิเคชันที่เหมาะสมสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายสถิติและแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ภัยออนไลน์ ความต่างระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือนได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความฉลาดและทักษะที่มีความจำเป็นของพลเมืองในยุคดิจิทัลได้
  4. ผู้เรียนสามารถใช้แอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบาย ออกแบบและสร้างสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมได้

Features

 • คำบรรยาย : ภาษาไทย
 • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2564

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการติดต่อสื่อสารและการสร้างสรรค์งานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”