การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย

Use of technology for research development
3,852 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิจัย รูปแบบและประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการสืบค้นและรวบรวมสารสนเทศสำหรับการกำหนดกรอบความคิด สารสนเทศเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำลังวิจัย สารสนเทศที่ได้จากข้อมูลการทดลอง สำรวจ สังเกต สัมภาษณ์ ฯลฯ สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งเผยแพร่งานวิจัย การนำข้อมูลมาประมวลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสรุปทางสถิติ การเปรียบเทียบ การจำแนก หรือ จัดกลุ่ม ฯลฯ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศด้านการวิจัย ที่ช่วยให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถุประสงค์ของรายวิชาเลือกใช้และกลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ เทคนิคการนำเสนอผ่านสื่อใหม่

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถบอกประเภทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการสืบค้นและรวบรวมสารสนเทศสำหรับการวิจัยได้อย่างเหมาะสม
    2. ผู้เรียนสามารถสืบค้นและเลือกสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยได้
    3. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลจากการวิจัยได้ถูกต้อง

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย”