การใช้ ICT เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ

The use of information technology for professional skill
1,999 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาความหมายและลักษณะของความเชี่ยวชาญในอาชีพ ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคล การพัฒนาสมรรถนะหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะและความสามารถเชิงสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบวิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การใช้ ICT เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ”