การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่

Counseling for Teachers Development in New Era
1,855 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายหลักการแนวคิดและความจำเป็นของการให้คำปรึกษาเชิงวิชาชีพ ตลอดถึงกระบวนการให้คำปรึกษา ทั้งมิติการสร้างสัมพันธภาพ ปฏิบัติการใช้เทคนิค และมิติขั้นตอนจนสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ทั้งในด้านการเรียนการอาชีพ การสังคมและส่วนตัว

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน ความหมาย องค์ประกอบ หลักการและกระบวนการของการให้คำปรึกษาเชิงวิชาชีพ
    2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติการในด้านการสร้างสัมพันธภาพในการให้คำปรึกษา การใช้เทคนิคการให้คำปรึกษา และขั้นตอนของกระบวนการการการให้คำปรึกษา
    3. เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติการ การให้คำปรึกษา ทั้งด้านการศึกา การอาชีพ สังคมและส่วนตัว

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2561

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร

0 Reviews
251 Students
59 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่”