คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ

Mathematical Economics and Econometrics for Business
2,373 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับคณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ เน้นการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปัญหาของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ปัญหาของตัวคลาดเคลื่อน การพยากรณ์ด้วยอนุกรมเวลา โดยศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อการประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยอย่างง่ายได้
    2. อธิบายการประยุกต์การถดถอยพหุคูณ และประมาณค่าการถดถอยพหุคูณได้
    3. อธิบายความหมาย คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดและพยากรณ์ได้

Features

  • คำบรรยาย : ภาษาไทย
  • ปีที่พัฒนา : พ.ศ. 2560

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/thaimooc.ac.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
0.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ”